Model boy V. [22m] wearing some Maloja biking shorts